YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Wiljagård

Wiljagård on 13-paikkainen kaksikielinen lastensuojelun sijaishuollon perusyksikkö 10–17-vuotiaille lapsille rauhallisessa Pedersören maalaiskunnassa. Tarjoamme myös avopalveluita mm. jälkihuoltoa.

Wiljagård är en tvåspråkig barnskyddsenhet med 13 platser. Vi erbjuder också tjänster inom öppen vården. Wiljagård finns i idylliska Pedersöre.

Yleisesittely

Familar Wiljagård on 13-paikkainen lastensuojeluyksikkö Pedersöressä. Wiljagård on toiminut tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa vuodesta 2007. Arjessa toimimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Meille sijoitetut lapset käyvät kouluja ja viettävät vapaa-aikaansa Pännäisten kylällä ja lähialueen kunnissa. Meille on tärkeää säännöllinen turvattu arki ja elämykset lähialueella, jota ovat varmistamassa läsnäolevat aikuiset.

Presentation. Familar Wiljagård är en barnskyddsenhet med 13 platser. Vi finns i Pedersöre. Wiljagård är byggt 2007 för barnskyddsverksamhet. I vardagen fungerar vi på båda inhemska språken. Barn som placeras till oss går i skolan och tillbringar sin fritid i Bennäs och i den omgivande kommunerna. För oss är det viktigt att erbjuda en regelbunden och trygg vardag och upplevelser i närmiljön. Vuxna som finns närvarande i barnens vardag tryggar att våra målsättningar kan nås.

Toiminta-ajatus

Meidän tavoitteenamme on taata lapselle säännöllinen ja normaali arki, jonka rinnalla hänellä on mahdollisuus uusiin elämyksiin ja kokemuksiin. Välittävät aikuiset tukevat lapsen kasvua tarjoamalla huolenpitoa ja rajoja. Tiivis yhteistyö lapsen lähiverkoston kanssa mahdollistaa kuntoutumisprosessin ja muutostyön onnistumisen.

Verksamhetside. Vår målsättning är att garantera en regelbunden och normal vardag för barnen.Under sådana förutsättningar är barnen tillräckligt trygga för att uppleva nya saker och göra nya erfarenheter. Handledarna vid Wiljagård visar att de bryr sig om barnen och de stöder barnens utveckling genom omsorg och genom att sätta gränser. Ett nära samarbete med barnens nätverk gör att en positiv utveckling är möjlig och att resultaten är hållbara.

Arki meillä

Wiljagårdissa meille on tärkeää säännöllinen ja ennustettava arki. Tavoitteenamme on luoda lapselle aktiivinen, turvallinen ja välittävä ympäristö, jossa aikuiset ovat vahvasti läsnä. Näin tuemme lasta kuntoutumisessa ja kannustamme tarvittavaan muutostyöhön.

Vardagen. Stommen för verksamheten vid Wiljagård utgörs av en regelbunden och förutsägbar dygns- och veckorytm. Vår målsättning är att skapa en trygg, aktiv och omvårdande miljö där vuxna är närvarande i vardagen. På det sättet stöder vi ungdomarna i deras rehabilitering och i nödvändig förändring.

Koulunkäynti

Yhteistyö alueen koulujen kanssa on sujuvaa. Mahdollisuuksien mukaan lapset voivat jatkaa kouluaan kotikunnassaan, tai sitten he käyvät tarpeen mukaan (kieli, ikä ja tuen tarve) Pietarsaaren tai Pedersören kouluja.  Lähialueen kunnista löytyy kattavasti kumpaakin kieliryhmää palvelevia toisen asteen oppilaitoksia.

Skola. Samarbetet med nejdens skolor löper friktionsfritt. I mån av möjlighet får barn som placeras vid Wiljagård fortsätta i skolan på sin hemort. Beroende på olika behov (språk, ålder, och behov av stöd)  kan de också byta skola i Jakobstad och Pedersöre. I nejden finns ett brett utbud av skolor och utbildning på andra stadiet, också dessa finns på båda inhemska språken.

Tilat ja ympäristö

Wiljagård sijaitsee rauhallisessa ympäristössä Pedersöressä, Pännäisten kylässä. Wiljagård on rakennettu varta vasten lastensuojelun tarpeisiin. Meillä on kaksi erillistä osastoa, joista toisessa on seitsemän ja toisella puolella kuusi asukashuonetta. Asuinyksikön omien tilojen lisäksi yhteiskäytössä on mm. sauna- ja harrastetilat.

Omgivning Miljö. Wiljagård är beläget i lugn miljö i Bennäs i Pedersöre. Wiljagård är byggt enkom för barnskyddsverksamhetens behov. Vi har två separata avdelningar, på den ena bor 7 barn och på den andra bor 6 barn. Vid Wiljagård finns även gemensamma utrymmer för hobbyer, bastu-utrymmen m.m.

Harrastusmahdollisuudet

Henkilökohtaisia harrasteita tuetaan Wiljagårdissa aktiivisesti. Lapsille pyritään löytämään lähikuntien seuroista, opistoista ja kolmannen sektorin toimijoista sopivia ryhmä- tai yksilöharrasteita. Meillä on mahdollisuus harrastaa myös matalalla kynnyksellä yhdessä ohjaajien kanssa. Tällainen tekeminen voi olla esimerkiksi kuntosalilla käymistä, luistelua tai vaeltelua lähialueen luontopoluilla. Wiljagårdissa pyritään hyödyntämään lähialueen harrastetilojen vuokraamista myös yhteisön ryhmätoimintaan.

Hobbyer och fritid. Ungdomarnas intressen och hobbyer stöds både individuellt och i grupp. Vi aktiverar ungdomarna i olika idrottsföreningar och i tredje sektorn aktiviteter. Handledarna försöker göra tröskeln för aktivitet låg för de unga och tar dem med till tex. konditionssal, skrinna i ishall eller vandra i naturen.  Vid Wiljagård tar vi del av de möjligheter som närområdet erbjuder och har även hyrt en gymnastiksal  för våra egna gruppaktiviteter en kväll i veckan.

Henkilökunta

Meillä hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen työryhmä. Meillä työskentelee sosionomeja (amk), sairaanhoitaja (amk), lähihoitajia ja lasten- ja nuorten erityisohjaajia. Työntekijät toimivat yksikössä lasten omaohjaajina ja hoitotiimien jäseninä. ja toteuttavat lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmaa käytännössä. Wiljagårdin henkilöstön Yksikön vahvuus näkyy toiminnallisessa ja ratkaisukeskeisessä työotteessa, jossa hyödynnämme mm. reteaming-mallia, sekä jälkihuolto- ja perhetyön kokemuksessa. Työntekijöiden omaa koulutus- ja kurssitaustaa pyrimme hyödyntämään vahvasti koko työyhteisön eduksi ja näiden lisäksi vahvistamme osaamistamme yrityksen omalla koulutusosaamisella, sekä vahvistamalla osaamista ajanmukaiseksi tarpeiden mukaan, mm. riippuvuudet.

Personal. Vid Wiljagård arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp. Hos oss finns socionomer YH. Sjukskötare YH, närvårdare och specialhandledare för barn och ungdom. Handledarna fungerar som del av vårdteamet och som barnens egenhandledare. Arbetet med barnen sker enligt en klientplan som är uppgjord tillsammans med de ansvariga socialarbetarna och med förälrarna.  Enhetens specialkunskap kommer  till  uttryck i ett praktisk och lösningsfokuserat arbetssätt. Konkret anväder  vi oss av Reteamig modellen i vårt arbete.Vi har även lång och gedigen erfarenhet av eftervård- och familjearbete. Vi sträver till att personalen får använda och dra nytta av sina egna skolningar och kurser i arbetet med unga. Dessutom förstärker vi personalens kunnande genom koncernens egna utbildningar och följer mer när nya behov av kunskap och skolning uppstår.

FAMILAR SOMESSA
 • Paikkakyselyt / Platsförfrågan:

  Yksikönjohtaja / Enhetschef
  Kerstin Norrman
  puh/tel. 050 324 7637

  Palvelupäällikkö / Serviceansvarig
  Jarkko Ala-Hukkala
  puh/tel. 050 490 3498

  Palvelujohtaja / Servicechef
  Mervi Elfving
  puh/tel. 044 573 4111

  Vastaava ohjaaja
  Johanna Wik

 • Yhteystiedot:
  Ohjaajat / Handledare
  E-pääty p. 044 550 4041
  P-pääty p. 044 550 4046

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
  Våra e-postadresser är förnamn.efternamn@familar.fi
 • Osoite:
  Skrufvilankatu 10
  68910 Pännäinen (Pedersöre)
 • Wiljagård

  • Lapsen arjen toiminnot tapahtuvat yksikön lähiympäristössä
  • Aidosti kaksikielinen yksikkö
  • Johdonmukainen perusarki rakennetaan lapsen vahvuuksien ympärille
  • Tiivis yhteistyö lapsen kouluverkon kanssa
  • Kannustamalla, haastamalla ja tukemalla autamme lapsia löytämään heidän omia voimavarojaan
  • Jälkihuoltotyön vankkaa kokemusta ja resurssointia.

  • Barnens vardag sker i Wiljagårds närmiljö
  • Levande tvåspråkig barnskyddsenhet
  • En jämn och förutsägbar vardag, aktiviteter kring barnets styrkor
  • Nära samarbete med skolnätverket
  • Genom att stöda, utmana och stöda, hjälper vi barnen att hitta sina egna resurser
  • Lång och gedigen erfarenhet av eftervård