YleisesittelyToiminta-ajatusArki meilläKoulunkäyntiTilat ja ympäristöHarrastusmahdollisuudetHenkilökunta

Pikku-Eemeli

Pikku-Eemeli on Porin Ulasoorissa sijaitseva lastensuojelun laitoshoidon erityisyksikkö alle 13-vuotiaille lapsille. Pikku-Eemelissä on yhteensä 13 asiakaspaikkaa.

Yleisesittely

Pikku-Eemelissä on 13 asiakaspaikkaa kahdessa asuinyksikössä. Kuusipaikkainen ’Joki’ keskittyy pienten, alle 13-vuotiaiden lasten vastaanotto- ja arviointitoimintaan, seitsemänpaikkainen ’Meri’ heidän pitkäaikaiseen sijaishuoltoonsa.

Pikku-Eemelin erityisosaamista on lasten- ja neuropsykiatrinen osaaminen, vaativa läheisyhteistyö ja äkillisiin kriiseihin vastaaminen ’Joki’-asuinyksikössä.

Toiminta-ajatus

Kasvatus ja kuntoutus Pikku-Eemelissä pohjautuu välittäviin vuorovaikutussuhteisiin lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välillä, ennakoitavuuteen ja aikuisen tukemaan toiminnanohjaukseen. Toivon löytäminen elämää kannattelevaksi voimavaraksi on tärkeä osa lapsen ja perheen kanssa tehtävässä työskentelyssä. Työskentelyn viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys sekä dialogisuus.

 • Asuinyksikkö Joki
  Vastaanotto- ja arviointityöskentelyyn erikoistunut asuinyksikkö Joki ottaa vastaan kiireellisesti, avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna sijoitettuja alle 13-vuotiaita lapsia. Tulosyinä voivat olla erilaiset lapsen hyvinvointia uhkaavat tilanteet, esim. huoltajan kyvyttömyys vastata lapsen tarpeisiin tai lapsen oma vakava oireilu psyykkisesti tai käytöshäiriöin. Yksikössä toteutettavia arvioinnin ja kuntoutuksen menetelmiä ovat esim. kiintymyssuhteen hoito, vuorovaikutuskuntoutus, tunnetaitojen harjoittelu ja vanhemmuuden arviointi.

 • Asuinyksikkö Meri
  Asuinyksikköön voidaan sijoittaa tulovaiheessa alle 13-vuotiaita lapsia, joilla voi olla psykiatrista tai neuropsykiatrista oireilua/diagnoosi, kehitysviivästymä tai lievä kehitysvamma tai hänen läheissuhteidensa kanssa työskentely voi vaatia erityistä osaamista.

Arki meillä

Lapsen arki rakentuu henkilökohtaisen viikko- tai päiväohjelman mukaisesti ja koulunkäynti on tärkeä osa perusarkea. Pyrimme rakentamaan Pikku-Eemelin arjesta ennakoitavaa ja sujuvaa, lapsen tarpeet yksilöllisesti huomioivaa. Isona osana arkea ja lapsen kuntoutumista on toiminnallisuus, lapsen kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi.

Perhe on tärkeä osa lapsen arkea, lapsi on ennen kaikkea perheensä lapsi. Pikku-Eemelissä panostetaan hyvään yhteistyöhön perheiden kanssa, onnistunut työskentely perheen kanssa on avain lapsen hyvään kuntoutumiseen. Toinen työskentelyn tärkeä painopistealue on omaohjaajatyö, hyvän omaohjaajasuhteen rakentumiseksi tehdään työtä alusta alkaen.

Koulunkäynti

Pikku-Eemelissä toimii Porin kaupungin sivistystoimen alaisuudessa opetusryhmä, jossa lapsi voi suorittaa peruskoulua vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Tarvittaessa lapselle voidaan suunnitella hyvin yksilöllinen tapa suorittaa peruskoulun oppimäärä. Koulunkäynti on mahdollista myös muissa Porin kouluissa.

Pikku-Eemeliin sijoitettava lapsi tarvitsee useimmiten erityistä tukea koulunkäyntiinsä ja peruskoulun suorittamiseen, koulunkäynnin suuret vaikeudet voivatkin olla yksi sijoituksen peruste. Koulun henkilöstö ja ohjaaja tekevät tiivistä yhteistyötä ja näin varmistetaan se, että lapsi käy koulua, etenee opinnoissaan, tarvittava tuki järjestyy ja lapsi saa aikanaan peruskoulun päättötodistuksen.

Porin alueella on erittäin hyvät toisen asteen jatko-opintomahdollisuudet.

Tilat ja ympäristö

Pikku-Eemeli sijaitsee Porin Ulasoorissa, noin kuuden kilometrin päässä keskustasta, kauniin satakuntalaisen maiseman keskellä. Pikku-Eemelin tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat, monipuolista toimintatilaa on runsaasti kahdessa eri rakennuksessa ja piha-alue on iso. Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustukseen hänen on mahdollista vaikuttaa.

Kulkuyhteydet Pikku-Eemeliin ovat hyvät, etäisyydet esim. Helsinki 249 km, Tampere 117 km, Turku 143 km, Seinäjoki 175 km.

Harrastusmahdollisuudet

Koemme tärkeäksi lapsen harrastamisen tukemisen hänen mielenkiinnon kohteidensa ja tarpeidensa mukaan. Porin alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet ja järjestämme myös oman henkilöstön voimin runsaasti erilaista toimintaa. Yksikön läheisyydessä on erinomaiset ulkoilumaastot ja ulkoilu sekä retkeily ovatkin tärkeässä roolissa Pikku-Eemelin vapaa-ajanvieton aktiviteetteina.

Henkilökunta

Pikku-Eemelin ohjaajat ovat vastuullisia ja kokeneita kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisia, joilta edellytämme muodollisen pätevyyden ohella vahvaa, vanhemmuuden kaltaista halua suojella ja hoitaa lasta sekä sitoutua häneen. Pikku-Eemeli toimii vaativan laitoshoidon tuottajana, joten henkilömitoitus on lastensuojelulain mukaista henkilöstömitoitusta korkeampi ollen puitesopimuksissa luvattu 1.3 työntekijää lasta kohden. Vakinaisesta henkilökunnasta vähintään 50 % on AMK- tai opistotason tutkinnon suorittaneita.

Ohjaajille tarjotaan täydennyskoulutusta lasten ja alan tarpeiden mukaisesti sekä pitkinä erikoisammattitutkintoina että lyhyempinä koulutuskokonaisuuksina. Tavoitteena on, että työntekijät voivat työsuhteensa aikana oppia ja kasvaa ammattilaisina kohti omaa parasta potentiaaliaan ja sitä kautta lapset saavat Pikku-Eemelissä asuessaan parasta mahdollista hoivaa ja kuntoutusta.

FAMILAR SOMESSA
 • Yhteystiedot:
  Asuinyksikkö Joki
  p. 040 198 6683

  Asuinyksikkö Meri
  p. 040 634 1519

  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Säikäntie 24
  28600 Pori
  • Vuorovaikutussuhde.
   Kaikki Pikku-Eemelissä tehtävä hoito- ja kasvatustyö tehdään lapsen ja aikuisen välisessä, turvallisessa vuorovaikutussuhteessa. Suhde kannattelee, tuo turvaa, auttaa lasta kasvamaan omaksi itsekseen. Suhde on dialoginen, kuunteleva ja keskusteleva, aikuinen on herkkä lapsen viesteille ja tarpeille.

  • Toivo.
   Näkökulma lapsen elämään on ’toivo’, Pikku-Eemelissä kiinnitetään huomio haasteiden sijaan mahdollisuuksiin ja voimavarojaan vahvistamalla lapsi oppii selviämään myös omien haasteidensa kanssa. Toivon avulla nähdään sinne, mikä voi olla mahdollista, vaikka se vielä tässä hetkessä olisi vasta aavistus.

  • Yhteistyö.
   Perheen ja muun verkoston kanssa yhteistyössä toimiminen on parasta tukea lapselle. Lapsi on aina ennen kaikkea perheensä lapsi ja vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Lapsen kuntoutuminen etenee parhaalla mahdollisella tavalla, kun toimimme yhdessä hänen elämänsä tärkeiden ihmisten kanssa yhteisesti asetettuja tavoitteita kohti.