Perhehoitopalveluiden palvelut

Tuettu perhehoito

Familar on vahvasti tuetun perhehoidon edelläkävijä perheiden valmennuksessa ja koulutuksessa, perheiden tukipalveluiden toteutuksessa sekä hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa, seurannassa ja kehittämisessä. Tarjoamamme vahvasti tuettu perhehoito täydentää kunnan omaa perhekotitoimintaa. Työskentelyymme kuuluu avoin yhteistyö ja kumppanuus palvelujen tilaajan kanssa kunnioittaen tilaajan näkemyksiä lapsen elämäntilanteesta ja tarpeista. Tarjoamaamme perhehoitoon kuuluu myös pyrkimys jaettuun vanhemmuuteen ja lapsen vanhempien roolia sijoituksen onnistumiselle pidetään hyvin tärkeänä.

Familarin vahvasti tuettu perhehoito mahdollistaa esimerkiksi sisarusparvien, nuorisoikäisten, eri kulttuureista tulevien, erityisen haastavista olosuhteista tulevien ja/tai hoitoisuudeltaan haastavampien lasten hoitamisen perheissä onnistuneesti. Vahvasti tuetun perhehoidon palvelumallimme yhdistää pitkän kokemuksemme avopalveluista, perhehoidosta ja laitosmuotoisesta sijaishuollosta korostaen kuitenkin perhehoidon tarjoaman kodin ja perheen erityislaatuisuutta. Familar voi tarjota kodin kaikenikäisille lapsille, vauvasta jälkihuollossa oleviin nuoriin aikuisiin. Tarjoamme mahdollisuuden myös siihen, että koko perhe sijoitetaan perhehoitoon.

Familar perhehoitopalveluissa kiinnitetään erityistä huomioita perhehoitajien valintaan, jatkuvaan arviointiin perheiden valmiuksista ja mikä tärkeintä, juuri oikean perheen löytymiseen lapselle. Familarissa yhdistyy perheiden rekrytoinnista lapsen mahdolliseen kotiutumiseen monimuotoinen sosiaalialan ja terapeuttisen viitekehyksen osaaminen. Monella työntekijällä on myös omakohtaista kokemusta pitkä- ja tai lyhytaikaisena perhehoitajana toimimisesta. Familar perhehoitopalveluissa uskotaan perhekohtaiseen valmennusmalliin sekä muista valmennusmalleista erottuvaan ajatukseen siitä, että perheiden valmennuksen nähdään jatkuvan lapsen koko sijoituksen ajan ja muokkautuvan sen mukaan minkälainen lapsen ja perheen yhteisestä tarinasta muodostuu.

Vahvasti tuetussa perhehoidossa tärkeimmäksi näemme perhehoitajien tarjoaman kuntouttavan arjen ja ammatillisen tuen siihen. Perhehoitajamme ovat jatkuvan tuen piirissä ja tukipalvelut räätälöidään aina yksilöllisen tilanteen mukaan, joustavasti yhdessä perheen ja lapsen kanssa. Perhehoitajien tukemisessa on keskeistä perheiden osaamisen arvostaminen sekä heidän asiantuntijuutensa kunnioittaminen. Tukipalveluina tarjoamme perhe- ja työnohjausta, jossa hyödynnämme esimerkiksi osaamistamme liittyen trauman hoitoon, psykoedukaatiota sekä kiintymyssuhteen kehittämiseen keskittyviä menetelmiä. Lisäksi tarjoamme lastenhoitoapua, ohjattua vertaistukitoimintaa, koulutusta, virkistystoimintaa, tarvittaessa esim. pari- ja perheterapiaa, valvottuja / tuettuja tapaamisia sekä verkostotyöskentelyä. Hoidamme perhehoitajien lomapäivien järjestelyt lastenhoidon osalta. Sijoituksen aikana työskentelemme myös tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan perheeseen sijoitetun lapsen, tämän vanhempien sekä perhehoitajan biologisten lasten kanssa. Tukipalveluihin kuuluu ympärivuorokautinen puhelinpäivystys. Yhdessä tekeminen, oppiminen ja kasvaminen on vahvasti tuetun perhehoidon perusta.

Tukiperhetoiminta

Familar tukiperhetoiminnan kautta lapsi saa uusia turvallisia ihmissuhteita ja erilaisia kokemuksia. Tukiperhe on vaikuttava, suurempia haasteita ehkäisevä tukitoimi esimerkiksi kun:

  • Perheen elämäntilanne on kuormittunut psyykkisen tai somaattisen sairauden vuoksi  
  • Vanhemman / vanhempien voimavarat ovat vähissä ja omat läheisverkostot eivät ole riittävät tukemaan tilanteessa
  • Yksinhuoltaja vanhempi kaipaa välillä levähdystaukoa ja/tai äidin tai isän mallia lapselle, vanhemmat kaipaavat aikaa parisuhteelle tai toivovat lapselle vara mummoa ja pappaa
  • Vanhemmilla on haasteita lapsen kasvatukseen liittyen
  • Perheen erityislapsi vie paljon vanhempien aikaa ja huomiota ja sisarukset kaipaavat omaa aikaa vanhempien kanssa.

Familarin tukiperheillä on halukkuutta ja herkkyyttä tarjota huomiota ja huolenpitoa myös erityisen haastavissa elämäntilanteissa oleville lapsille. Familarin tukiperheinä toimivat kuitenkin aivan tavalliset, toisiinsa nähden hyvinkin erilaiset perheet. Yksinasuvat ja pariskunnat, lapsettomat ja lapsiperheet, nuoret ja vanhat, maalla ja kaupungissa asuvat. Erilaisia perheitä tarvitaan, koska myös lasten tarpeet ja elämäntilanteet vaihtelevat. Tukiperheessä ollessaan lapset elävät mukana perheen tavallisessa arjessa.

Familarissa on erityisen tärkeää, että lapselle löytyy juuri oikea tukiperhe ja että yhteistyö tukiperheen, lapsen vanhempien ja perheen vastuutyöntekijän kanssa on avointa ja toimivaa. Tukiperheen valinnassa kuunnellaan sekä lapsen, vanhempien että perheen vastuutyöntekijän toiveita.

Lapsi tai sisarukset viettävät tukiperheessä yleisimmin viikonlopun kerran-kaksi kuukaudessa, mutta Familarissa tukiperhetoimintaa suunnitellaan aina yksilö- ja tarvekohtaisesti. Tavallista on esimerkiksi se, että loma-aikoina tukivuorokausia on enemmän. Lapsi voi saada tukiperheen sosiaalihuoltolain mukaisena perhepalveluna tai lastensuojelun kautta.

Familar valmentaa tukiperheet huolellisesti perhekohtaisella koulutusmallilla. Familarissa jokaisella tukiperheellä on oma vastuutyöntekijä, joka tuntee perheen ja pystyy täten tarjoamaan perheelle tarpeiden mukaista ohjausta ja ryhmämuotoista vertaistukea. Lisäksi tukiperheiden käytössä on ympärivuorokautinen päivystys. Familarissa tukiperheille voidaan tarjota ketterästi vankkaakin tukea tukisuhteen onnistumisen ja pysyvyyden varmistamiseksi.