Perhehoitajaksi


”Olen ollut tosi tyytyväinen! Mielipiteitä kysytään ja oikeasti kuunnellaan, työntekijät ovat tavoitettavissa ja tietävät asioista, tukea saa. Palkkio on sellainen, että voi oikeasti keskittyä työhönsä, eikä tarvitse tehdä kahta työtä yhtä aikaa.”

Perhehoitajana aloittaminen on suuri päätös, joka koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä ja se edellyttää rauhallista harkintaa ja sopivaa elämäntilannetta. Perhehoitajuuden ajatellaan usein olevan sekä työ että elämäntapa, perheeseen sijoitettu lapsi tulee yhtälailla osaksi perheen arkea kuin muutkin perheenjäsenet. Perhehoidon tavoite on tarjota lapselle turvallinen koti. Perhehoitolain mukaan perhehoidon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle perheenomainen ja lapsen yksilökohtaisten tarpeiden mukainen perhehoito. Tavoitteena on lisäksi antaa lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää lapsen perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon hoitomuoto.

Familar perhehoitopalveluissa on tavoitteena turvata lapsen edun mukainen ja riittävän pitkä sijoitus perhehoidossa. Tavoitetta tukee se, että koko perhe voi hyvin ja jaksaa arjessa. Yhdessä perheiden kanssa olemme onnistuneet tässä hyvin. Olemme kehittäneet perhehoitoon uudenlaisen Famile-valmennusmallin ja perheille tarjoamamme tuki on vahvaa koko lapsen sijoituksen ajan. Ennakkovalmennus tarjoaa tietoa ja työvälineitä perhehoitajuutta varten ja sijoituksen aikana perhehoitaja ei jää missään vaiheessa yksin huoliensa tai toisaalta ilon aiheidenkaan kanssa vaan Familarin työntekijä kulkee perhehoitajan rinnalla koko prosessin ajan.

Perhehoitajiksi tarvitaan erilaisia perheitä sillä lapset tulevat perhehoitoon erilaisista taustoista erilaisine tarpeineen. Perhehoitoa antaa lähtökohtaisesti aivan tavallinen perhe, jolla on halu ja valmius tarjota hoivaa ja huolenpitoa lapselle. Näitä valmiuksia pohditaan yhdessä perheen kanssa Famile-valmennuksessa. Sijoitetulla lapsella on usein taustalla traumahistoria, mikä voi näkyä varsinkin sijoituksen alussa, mutta myös pitkin sijoitusta erilaisena oireiluna. Lapsi kuntoutuu yleensä parhaiten niin, että hän pääsee elämään aivan tavallista arkea. Lapselle on tärkeää, että hän saa nauttia yhteisistä perhehetkistä, arjesta ja juhlasta ja toisaalta saa yksilöllistä huomiota ja kannustusta. Lapsen on tarkoitus elää sijaisperheen arjessa perheen tapojen, arjen rutiinien ja sääntöjen mukaisesti. Tavallinen arki on lapsen kuntoutumisen perusta, koska se luo lapsen kaipaamaa turvaa.

Perhehoitajalta edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta ymmärtää erilaisia ihmisiä ja elämäntapoja sillä sijoituksen onnistumisen yksi edellytys on toimiva yhteistyö lapsen vanhempien ja muun läheisverkoston kanssa. Tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluu myös lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, jolla on viime kädessä vastuu ja päätösvalta lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä asioissa. Perhehoitomme arjessa näyttäytyvät jaettu ja rinnakkainen vanhemmuus sekä kasvatuskumppanuus. Perhehoitajana toimiminen edellyttää sitoutuneisuutta ja joustavuutta. Perhehoitaja sitoutuu lapsen ympärivuorokautiseen hoitoon niin pitkäksi aikaa kuin sijoitus perhehoitoon vastaa lapsen tarpeita. Toisinaan arkeenkin tulee muutoksia tavallisesta ja suunnitelluissa aikatauluissa joutuu joustamaan. Perhehoitaja saa tukea ja apua kasvatustehtäväänsä ja lapsen hoitoon liittyen Familarin työntekijöiltä. Familarin työntekijä auttaa perhehoitajaa myös yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Onnistuneiden perhesijoitusten tärkeimpiä asioita on se, että lapselle löydetään juuri hänen kannaltaan oikea perhe.  Tällöin lapsi sopii perheen aikuisten ja mahdollisten muiden lasten joukkoon ja perhe pystyy tarjoamaan juuri lapsen tarpeidensa mukaista hoitoa. Tätä arvioidaan kaikkien osapuolten välisessä yhteistyössä ennen sijoituksen alkamista. Sijaisperheeksi ryhtyvän perheen on hyvä muistaa, että sijoituksen kesto riippuu sekä lapsen itsensä että lapsen perheen tilanteesta. Perhehoitajana toimimiseen kuuluu siis tietty epävarmuuden sietäminen ja mahdollinen luopuminen perheenjäseneksi kasvaneesta lapsesta. Famile-valmennus ja sijoituksen aikainen tuki auttaa perhehoitajaa ja perhettä myös tässä elämänvaiheessa. Familarin perhehoitajille kehitetty Famile-valmennus on perhekohtainen prosessivalmennus, joka kestää ennakkovalmennuksesta siihen saakka kun lapsen sijoitus päättyy esimerkiksi kotiutumiseen tai itsenäistymiseen. Famile antaa valmiudet uudenlaiseen perhe-elämään sekä perheen vanhemmille että lapsille. Familen kautta perhehoitajat saavat ymmärrystä lapsen traumaan ja mahdollisiin erityishaasteisiin liittyen. Famile-valmennuksen kautta perhehoitaja oppii myös itsereflektiota eli oman toiminnan ja omien tunteiden tarkastelua ja siitä oppimista. Famile-valmennus perustuu perhekohtaisiin tapaamisiin, ennakkotehtäviin ja ryhmätapaamisiin.

Lapsen sijoituksen ajan perhehoitajalle tarjottavat tukitoimet räätälöidään Familarissa perheen tarpeiden mukaisesti ja jokaisella perhehoitajalla on Familarissa oma vastuutyöntekijä. Tukitoimia ovat esimerkiksi perhe- ja työnohjaus, ohjattu vertaistukitoiminta, koulutus, virkistystoiminta, tarvittaessa esim. lastenhoitoapu, pari- ja perheterapia sekä ympärivuorokautinen päivystys. Familar hoitaa myös perhehoitajien lomapäivien järjestelyt lastenhoidon osalta. Perhehoitajalle maksetaan palkkiota ja kulukorvausta lapsen sijoituksen ajan. Perhehoitajalle kertyy lisäksi eläkettä ja perhehoitajuus on hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta.

Sekä haasteineen että suurine ilon ja onnistumisen hetkineen perhehoitajuus on antoisa ja rikastuttava elämäntapa ja olemme iloisia, että olette siitä kiinnostuneita!

Mikäli haluatte kuulla vielä lisää Familarin perhehoitajana toimimisesta, otattehan yhteyttä oman alueenne työntekijään

Familarin arkeen on kiva ja helppo käydä kurkkaamassa Facebookissa ja Instagramissa.

FAMILAR SOMESSA