Lastensuojelupalvelut

Laitoshoito          Vaativa laitoshoito          Tuettu perhehoito          Tukiperhe          Jälkihuollon palvelut          Avopalvelut      NUOTTI-valmennus      

Laitoshoito  

Mikäli avopalveluilla ei pystytä turvaamaan kasvu- ja kehitysolosuhteita biologisten vanhempien luona ja jos sijaisperhehoito ei ole vaihtoehto, voimme tarjota kodin lastenkodissa erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativille lapsille. Lastenkodeissamme lapsia hoidetaan ja kasvatetaan kodin ja perheen periaattein. Kasvatukseen yhdistyy vahva ammatillinen osaaminen ja kokemus sekä tiivis yhteydenpito lasten ja nuorten lähipiiriin osana täysipainoista huolenpitoamme. Tavoitteenamme on lapsen yksilöllisistä vahvuuksista lähtevä tulevaisuuden rakentaminen. Päämääränä on aikuisuus, jossa kriisien täyttämä lapsuus ei olisi taakka, vaan voimavara.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Vaativa laitoshoito (erityisyksiköt)

Kun laitoshoitoa tarvitaan ongelmien haastavuuden ja monimutkaisuuden takia, tavoitteellisilla, intensiivisillä ja lyhyemmillä sijoitusjaksoilla vahvan osaamiseen omaavaan erityisyksikköön saadaan yleensä nopeammin ja parempia tuloksia aikaan, kuin perinteisessä laitos- tai perhekotihoidossa. Erityisyksiköiden työntekijämme ovat kasvatustyön ja sosiaali- ja terveysalan vahvoja ammattilaisia. Heidän erityisosaamistaan on varsinkin mielenterveys-, päihde- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Kiinnitämme toimipisteidemme arjessa erityistä huomiota lasten ja nuorten elinympäristöön, turvallisuuteen ja koulunkäynti- ja harrastusmahdollisuuksiin. Turvaamme lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tekemällä läheistä ja aktiivista yhteistyötä niin lähiverkostojen kuin kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimien kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tuettu perhehoito

Familarin vahvasti tuettu perhehoito tarjoaa kodin sitä tarvitsevalle lapselle myös erityisen haastavissa elämäntilanteissa. Vahvasti tuettu perhehoito on inhimillinen ja kustannustehokas vaihtoehto laitoshoidolle ja se täydentää kuntien omaa perhekotitoimintaa. Familarin perhehoitajat ovat huolellisesti valittuja sekä perhekohtaisesti valmennettuja. Sijoitusta valmisteltaessa perhe valitaan aina lapsen ehdoilla avoimessa vuorovaikutuksessa palvelun tilaajan kanssa. Sijoituksen ajan Familarin tarjoama tukityöskentely on perhekohtaisesti räätälöityä, ympärivuorokautista ja jatkuvaa, mikä turvaa perheen jaksamisen ja lapsen sijoituksen pysyvyyden haastavammassakin tilanteessa.

Lue lisää perhehoitopalveluistamme ja ota yhteyttä.

Tukiperhe

Familar tukiperhetoiminta tarjoaa lapselle uusia turvallisia ihmissuhteita sekä auttaa vanhempia jaksamaan arjessa. Familarin tukiperheet haastatellaan ja valmennetaan huolellisesti sekä perehdytetään riittävästi lapsen tilanteeseen.  Sopivaa tukiperhettä valittaessa kunnioitetaan lapsen, vanhempien ja palvelun tilaajan toiveita ja tietämystä lapsen tarpeista. Tukisuhteen alkaessa Familar tarjoaa tukiperheille tarvittaessa vahvaakin perhekohtaista tukea sekä vertaistukiryhmiä.

Lue lisää tukiperhepalveluistamme ja ota yhteyttä.

Avohuollon palvelut

Lastensuojelun avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään erilaisia palvelumuotoja, jotka räätälöidään tilanteisiin, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan riittävästi lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä.

Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan käsittäen koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Avopalveluiden tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien lapsen, nuoren ja perheiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä kuntoutumista ja hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössä.

Ennaltaehkäisevien perhepalveluiden avulla voidaan tehokkaasti tarttua haasteisiin silloin, kun niiden hoitaminen onnistuu vielä kevyellä kotiin vietävällä tuella. Työskentelyn on luonteeltaan voimavarakeskeistä ja ennakoivaa, vaikeita asioita ja teemoja kaihtamatta. Ennaltaehkäisevien perhepalveluiden tavoitteena on, ettei lastensuojelun asiakkuutta synny vaan perhe saa voimavaroja ja keinoja selvitä itse arjen haasteista.

Ennaltaehkäisevä perhetyö tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheiden arjen hallintaa ja auttaa siten luomaan lapsille turvallisen kasvuympäristön. Perhetyö keskittyy vanhemmuuden tukemiseen kasvatuskysymyksissä, arjen hallintaan ja myönteisen ilmapiirin luomiseen. Perhetyö tapahtuu pääosin perheen omassa arkiympäristössä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jälkihuollon palvelut

Hyvä jälkihuolto turvaa nuoren siirtymisen itsenäiseen elämään. Nuoren asuminen, opiskelu, raha-asiat ja hyvän arjen rytmittäminen onnistuu parhaiten tarkasti suunnitellulla jälkihuollolla. Tärkeää on myös tunnistaa nuoren vahvuudet ja haasteet sekä luonnolliset tukiverkostot. Nuoren omista tarpeista ja lähtökohdista rakennettu jälkihuolto turvaa parhaiten henkisen hyvinvoinnin, jonka varaan elämää on helppo rakentaa.

Jälkihuoltoprosessimme suunnitellaan erilaisista lähtökohdista tulleiden nuorten vahvuuksista käsin. Yhdessä sovittuihin tavoitteisiin pääsemme tukemalla nuoria elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa ja vahvistamalla heidän tiedollisia, taidollisia ja emotionaalisia valmiuksiaan. Kaiken keskiössä on nuoren oma vastuu ja osallisuus sekä itsestään että haaveistaan.

Palveluidemme ensisijaisena tavoitteena on turvata nuoren siirtyminen tuetusta lapsuudesta itsenäiseen elämään ja poistaa syrjäytymisriski. Työskentelyn keinot vaihtelevat nuoren tilanteesta riippuen. Kauttamme järjestyy tarvittaessa nuoren tarpeen mukainen asuminen, työkokeilut, vertaistuki, harrastukset tai muut elämän alkutaipaleen merkitykselliset asiat.

Nuoren siirtyminen jälkihuoltoon tapahtuu suunnitelmallisesti. Palvelutarpeen kartoitus ja asiakassuunnitelman laatiminen tapahtuvat aina yhteistyössä nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakassuunnitelmaa myös päivitetään aktiivisesti, jotta nuori huomaa konkreettisesti edistyvänsä ja hallitsevansa omaa elämäänsä. Jokainen jälkihuoltoprosessi on erilainen ja suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeista käsin. Palvelun intensiteetin vaihtaminen käy helposti yhteisissä asiakassuunnitelmissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!


NUOTTI-valmennus

Nuotti-valmennus on suunnattu 16 - 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja joiden voimavarat ovat vähissä ja tulevaisuuden suunnittelu tuntuu vaikealta.

Nuotti-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta säännöllisesti tämän omassa arkiympäristössä. Valmennuksen tavoitteena on saada nuori innostumaan oman tulevaisuutensa suunnittelusta, ymmärtämään omat vahvuutensa ja taitonsa sekä tukea nuorta kohti opiskelu- ja työelämää.

Ota yhteyttä p. 040 502 6188

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta.


FAMILAR SOMESSA