Avopalvelut Uusimaa

Uudenmaan avopalveluissa tarjotaan erilaisia palvelumuotoja sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Palvelumme ovat sisällöltään ja intensiteetiltään monipuolisia tukitoimia, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.


Avohuollon palvelumme kattavat erilaisia tukivaihtoehtoja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Avopalvelujen tarkoituksena on tukea ja edistää tuen tarpeessa olevien perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössään. Vastaamme asiakkaan tuentarpeisiin monilla elämän osa-alueilla. Tavoitteena voi olla sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen. Työskentelymme toteutuu voimavara- ja ratkaisukeskeisellä terapeuttisella työotteella.

Suunnittelemme tukipalvelut aina asiakkaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja toimimme perhelähtöisesti. Tuki on aina tavoitteellista ja säännöllisesti arvioitavaa. Tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi sekä arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen verkostonsa ja vastuutyöntekijänsä kanssa.

Työ toteutetaan joko omaohjaajatyönä tai työparityönä asiakkuudesta ja tavoitteista riippuen. Jokaiseen asiakkuuteen on kuitenkin nimettynä vähintään kaksi työntekijää, jotta työskentely ei katkea yllättävien tilanteiden vuoksi tai lomien ajaksi. Tavoitteiden toteutumista tukevat osaltaan palvelupäälliköt, palveluvastaava sekä moniammatillinen tiimi. Palvelupäälliköt sekä palveluvastaava ovat taustatukena kaikissa asiakkuuksissa sekä asiakkaille, heidän vastuutyöntekijöilleen että Familarin työntekijöille.

Työmme on hyvin joustavaa ja elämänmakuista. Kuljemme asiakkaan rinnalla eri ympäristöissä ja arjessa aamusta iltaan sen mukaan mikä hänen tarpeensa on. Tiimimme on moniammatillinen ja kaikilla tiimin jäsenillä on ammattikorkeakoulututkinto. Tiimi koostuu sosionomeista (AMK / YAMK), toimintaterapeutista sekä psykoterapeuteista. Lisäksi joukostamme löytyy neuropsykiatrisia valmentajia, lyhytterapeutti sekä muita lisäkoulutuksen käyneitä alan ammattilaisia. Työntekijämme ovat motivoituneita kehittämään itseään ja tälläkin hetkellä tiimissä opiskellaan esim. psykoterapiaopintoja sekä YAMK-koulutusta. Työskentelykielinä ovat suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska sekä viittomakieli.

Kokeneessa tiimissä on erityisosaamista monilta eri osa-alueilta, kuten trauma- ja kriisityö, vakauttava työ, väkivaltatyö, seksuaalisen kaltoinkohtelun ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden erityiskysymysten tunteminen, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuus, päihdetyö, rikosseuraamusala sekä neuropsykiatrinen osaaminen. Neuropsykiatrinen yksilö- ja perhevalmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHD/ ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Meidän on mahdollista toteuttaa neuropsykiatrista lähestymistapaa kaikissa palveluissamme.

 Käytämme käyntikohtaisessa raportoinnissa Nappula asiakastietojärjestelmää. Jokainen tapaaminen kirjataan ja raportoidaan osallistavasti tapaamisen aikana tai heti sen jälkeen. Tapaamisen aikana mahdollisesti syntynyt huoli tuodaan välittömästi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tietoon.

 

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on asiakasperhettä psykososiaalisesti tukevaa, suunniteltua ja tavoitteellista työskentelyä, jota ohjaa sosiaalityön asiakassuunnitelma. Kaikessa toiminnassa korostuu perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys. Työntekijöidemme keskuudesta löytyy mittavaa osaamista sosiaalialan eri osa-alueilta ja pystymme vastaamaan laajasti erilaisiin haastaviin asiakasperhetilanteisiin. Työryhmästä löytyy osaamista sekä pikkulapsityöhön että nuorisoikäisten kanssa toimimiseen. Käytössämme on erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi toiminnallisuus eri muodoissa, neuropsykiatrinen valmennus sekä erilaiset pelit ja kortit.

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillisessa tukihenkilötyöskentelyssä ohjaajan ja asiakkaan välinen työskentely on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivaa, kokonaisvaltaista ja joustavaa. Tukihenkilötyön tavoitteena on lapsen tai nuoren toimintakyvyn ja arjenhallinnan tukeminen ikätasoisesti sekä verkoston mahdollisuuksien kartoitus ja hyödyntäminen. Palvelut toteutetaan asiakkaiden omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa ja harrastuksissa. Lasta tai nuorta aktivoidaan toiminnallisuuteen kodin ulkopuolella turvallisen aikuisen tukemana työskentelyn tavoitteet huomioiden.


Kotiin vietävä perhekuntoutus

Kotiin vietävä perhekuntoutus on laaja-alaista, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tukemista. Tärkeinä osa-alueina ovat perheen arki, perheen sopeutuvuus, vanhemmuus ja roolit, perheen kommunikaatio ja tunneilmaisu sekä perheenjäsenten väliset suhteet. Dialogisuuden ja havainnoinnin lisäksi käytössä on erilaisia menetelmiä.

 

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Tarjoamme valvottuja ja tuettuja tapaamisia Uudellamaalla neljässä eri tapaamispaikassa, Mäntsälän Sääksjärvellä, Hyvinkäällä, Keravan keskustassa sekä Helsingin Kannelmäessä. Tapaamispaikoissamme on huomioitu eri ikäiset lapset ja tilat on suunniteltu palvelemaan perheiden tarpeita. Mäntsälän tiloissa on käytössä myös judosali joka mahdollistaa perheen yhteisen liikkumisen.


Ryhmätoiminta

Järjestämme ryhmätoimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, esim. toiminnallisuuden kasvattamiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä vertaistueksi eri elämäntilanteisiin. Meidän on mahdollista järjestää myös yksittäisiä teemailtoja eri aihekokonaisuuksien ympärille. Ryhmätoiminnassa korostuu ennen kaikkea jatkuva arviointi asiakkaan kokonaiskuntoutuksen edistymisestä ja siitä, hyötyykö asiakas ryhmämuotoisesta toiminnasta.


 Uudenmaan jälkihuolto- ja asumispalveluista sekä nuorten asumispalveluyksiköistä löydät lisätietoa täältä.

FAMILAR SOMESSA
  • Yhteystiedot:
    Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
  • Osoite:
    Uudenmaan toimipiste:
    Sitratori 5
    00420 Helsinki