Avopalvelut Pohjois-Savo

Avohuollon palvelumme käsittävät sisällöltään ja intensiteetiltään useita palvelumuotoja, jotka räätälöidään kuhunkin asiakastilanteeseen parhaiten sopivaksi kokonaisuudeksi.


Avopalveluiden tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien lapsen, nuoren tai perheiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä kuntoutumista ja hyvinvointia heidän omassa toimintaympäristössä.

Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan käsittäen koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia.

Tavoitteet, suunnitelma ja arviointi tehdään verkostoyhteistyössä asiakkaan tarpeet huomioiden. Asiakaskohtainen työpari suunnittelee, toteuttaa sekä arvioi työskentelyä, ja lisäksi koko työryhmä arvioi säännöllisesti tiimissä asiakastyön etenemistä.

Psyykkinen avokuntoutus

Tavoitteena on kuntoutuminen arjen tilanteissa

 • Oireiden taustalla olevien psyykkisten prosessien tunnistaminen
 • Muutostyöskentelyä ja taitovalmennusta
 • Tarpeen mukaan arjen ohjausta, sisältäen kognitiiviset, ratkaisukeskeiset ja kiintymyssuhdetyöskentelyn menetelmät

Neuropsykiatrinen valmennus yksilö- ja perhevalmennuksena

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita (ADHA/ADD, Aspergerin syndrooma tai Touretten oireyhtymä). Valmennus on yksilöohjausta, joka tapahtuu asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa.

Kuntoutuspsykoterapia

Kognitiivista yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille KELAn kuntoutuspsykoterapiana tai omakustanteisesti. Psykoteraputtina toimii Valviran ja Kelan hyväksymänä kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti, laillistettu psykologi. Terapiatapaamisia voidaan järjestää myös asiakkaan arkiympäristössä.

Avoperhekuntoutus

Koko perheelle tarkoitetun palvelun tavoitteena on toimivaksi perheeksi kasvaminen. Yhdessä perheen kanssa luodaan tukeva perusturvallisuus, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu ja tuetaan ristiriitojen ratkaisukykyä. Perheessä etsitään vastuullista vanhemmuutta, selkiytetään perheen sisäisiä rooleja ja etsitään verkostoista tukevia voimavaroj Tukea annetaan mm vanhemman psyykkisen toimintakyvyn paranemiseen, jaetun vanhemmuuden kuntoutumiseen ja arjen hallintaan. Työskentelyssä haetaan keinoja vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen vuorovaikutuksen toimivuuteen.

Perhearviointi

Perhearviointi on kotona toteutettava arviointityöskentelyä sisältävä jakso, jossa tuotetaan kirjalliset arviot:

 • Vanhempien psyykkisestä tilasta
 • Vanhemmuudesta
 • Lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen vuorovaikutuksen tilasta

Perhearviointijakso on mahdollista myös laitosyksikössä.

Perheohjaus

Tilanteisiin, joissa perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Työskentelymenetelmät valitaan yhdessä perheen kanssa. Yhteistyössä perheen kanssa tavoitellaan tukevaa perusturvallisuutta, mahdollistetaan perheen sisäinen tunteiden ilmaisu, autetaan ristiriitojen ratkaisukykyä sekä selkiytetään perheen sisäisiä rooleja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ikätasoisen kehityksen tueksi tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Luodaan turvallisen aikuisen malli ja luotettava suhde kodin ulkopuolisen aikuisen kanssa. Lapsi tai nuori aktivoidaan kodin ulkopuoliseen toimintaan ohjatusti ammatillisen tukihenkilön avulla. Työskentelyssä huomioidaan vanhemmat ja muut perheenjäsenet.

Ryhmätoiminta

Nuorten kuntoutujien ryhmätoiminta
Nuorille jännittämisoireiluun ja sosiaaliseen pelokkuteen, kognitiivisen kuntoutumisen keinoilla vertaistuellinen ryhmä. 

 • Sisältöinä vaikeiden tunteiden tutuksi tekeminen, kuten nimeäminen, kohtaamisen harjoittelua, kehon ja tunteen tyynnyttämistä ja turvallisuuden tunteeseen keinojen lisääntyminen. Tuetaan luottamusta ja luvallisuutta olla oma ainutkertainen minä.
 • Lisäksi ryhmätiloista ulospäin suuntautuvaa toiminnallista sisältöä.
 • Vertaisryhmäkokemusten jakaminen, jännittämisen tekeminen normaaliksi ihmisen tunteeksi.

Sosiaalinen kuntoutus

Aikuisten sosiaalinen kuntoutus

 • Ryhmävalmennuksena Arki-, Hyvinvointi-, Tulevaisuus ryhmiä.
 • Sisältää yksilövalmennustapaamisia

Yhteistä palveluun ohjautuville asiakkaille on työelämästä syrjäytyminen, sosiaalinen osallisuus on vähäistä, sekä pitkittynyt taloudellisen ja sosiaalisen tuen tarve. Palvelun tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Selvitetään asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne ja tuetaan oman hyvinvoinnin mukaisen muutoksen aktivoitumisessa.

 • Yhteystiedot:
  Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@familar.fi
 • Osoite:
  Tulliportinkatu 33 (2.krs)
  70110 Kuopio